Privacy Policy

1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. Betervergelijken.nl: de gebruiker van dit privacy statement: Increasy Internetmarketing handelend onder de naam “Betervergelijken.nl”, gevestigd aan de Populierenstraat 6c te Roelofarendsveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64741036;
 2. gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website en van de diensten die Betervergelijken.nl levert;
 3. diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden en de services die Betervergelijken.nl aan haar gebruikers te bieden heeft;
 4. website: de website www.betervergelijken.nl, die door Betervergelijken.nl wordt beheerd.

2. Persoonsgegevens

 1. Voor Betervergelijken.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Betervergelijken.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Increasy Internetmarketing

Populierenstraat 6c

2371SB Roelofarendsveen

3. Doeleinden van de verwerking

 1. Betervergelijken.nl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden:
  1. om de diensten te kunnen leveren;
  2. om contact met de gebruiker op te kunnen nemen i.v.m. de levering van de diensten;
  3. om te kunnen reageren op een vraag, klacht, reactie of suggestie van de gebruiker;
  4. om via de e-mail nieuwsbrieven naar de gebruiker te sturen.

4. Digitale nieuwsbrieven

 1. Op de website kan de gebruiker zich aanmelden voor de nieuwsbrieven die Betervergelijken.nl periodiek via de e-mail verstuurt.
 2. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de digitale nieuwsbrieven. Afmelden voor digitale nieuwsbrieven kan o.a. op de volgende wijzen:
  1. elektronisch naar het e-mailadres: info@increasy.nl;
  2. via de contactpagina op de website;
  3. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
 3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Betervergelijken.nl zal de gegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
 2. Het is Betervergelijken.nl toegestaan de gegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:
  1. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Betervergelijken.nl;
  4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  6. het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten.
 3. Betervergelijken.nl kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Betervergelijken.nl uit te voeren. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

6. Beveiligingsmaatregelen 

 1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Betervergelijken.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

7. Corrigeren van gegevens

 1. Op verzoek verleent Betervergelijken.nl aan gebruikers toegang tot alle informatie die Betervergelijken.nl van hun bijhoudt. Verder biedt Betervergelijken.nl gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Betervergelijken.nl van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de gebruiker, kan de gebruiker via het e-mailadres info@increasy.nl contact opnemen met Betervergelijken.nl.

8. Contact

 1. Indien de gebruiker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Betervergelijken.nl niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Betervergelijken.nl opnemen.
 2. Klachten over de verwerking van gegevens kunnen via het contactformulier op de website of via het e-mailadres info@increasy.nl bij Betervergelijken.nl worden ingediend.

9. Wijzigingen 

 1. Betervergelijken.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Betervergelijken.nl raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

10. Toepasselijk recht

 1. Op deze privacy statement is Nederlands recht van toepassing.